Algemene voorwaarden Verkoop  1. Definities, toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden 

  "Prestaties" betekent alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen de klant en FROLIGHT BV(hierna "FROLIGHT"), ongeacht of dit het onderwerp is van een ondertekende schriftelijke overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de Diensten uitsluitend uitgevoerd in België.

  Tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op de Prestaties van FROLIGHT uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle algemene en bijzondere voorwaarden van de klant. Schriftelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de bepalingen waarnaar zij verwijzen. De overige bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de Algemene Verkoopsvoorwaarden op het moment van de aanbieding en wordt geacht deze te aanvaarden. FROLIGHT behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen in geval van geldige redenen en mits voorafgaande kennisgeving. De van toepassing zijnde Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.frolight.com.

  2. Duur van de overeenkomst

  2.1. De aanbiedingen en/of overeenkomsten komen tot stand op basis van de door de klant verstrekte gegevens. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, waaronder de beschrijving van de percelen. De aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van een maand. FROLIGHT behoudt zich het recht voor het aanbod te wijzigen voordat het door de klant wordt aanvaard. Dergelijke wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze aan de klant worden meegedeeld.

  2.2. Het contract komt pas tot stand wanneer FROLIGHT de bestelling van de klant heeft bevestigd of wanneer FROLIGHT overgaat tot uitvoering van de bestelling, waarbij FROLIGHT de bestelling niet op onredelijke gronden zal weigeren. De klant erkent zich te laten vertegenwoordigen door (een) tekenbevoegde(n).

  2.3. In overeenstemming met Boek XII, Wet van de elektronische economie van het Wetboek van Economisch Recht, erkennen de partijen uitdrukkelijk dat elektronische vormen van communicatie aanleiding geven tot een geldig contract. FROLIGHT kan elk elektronisch bestand gebruiken om het bestaan en de inhoud van de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentieel bewijsvereiste.

  2.4. De klant zal FROLIGHT tijdig alle vergunningen, technische instructies of andere informatie verstrekken die nuttig is voor de uitvoering van de Prestaties..

  2.5. De klant zal FROLIGHT in staat stellen de Prestatie te verrichten en de klant zal de overeengekomen prijs vanaf de ingangsdatum aan FROLIGHT verschuldigd zijn.

  2.6. Het huurcontract voor apparatuur kan alleen worden beëindigd door een aangetekende brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van FROLIGHT ten minste twee maanden voor het einde van het huurcontract..

  2.7. De overeenkomst voor de aankoop van apparatuur kan uitsluitend worden opgezegd door middel van een aangetekende brief die ten minste twee weken voor de geplande leverings- of installatiedatum naar de maatschappelijke zetel van FROLIGHT wordt gestuurd..

  2.8. Elke vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant is enkel mogelijk mits betaling door de klant van een "Annulatievergoeding" gelijk aan 30% van het totale bedrag vermeld in de offerte (in geval van verhuur rekening houdend met de volledige duur van de huurovereenkomst), met een minimum van €500.

  2.9. FROLIGHT kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen zodra de Klant (1) in staat van faillissement of kennelijk onvermogen verkeert, een procedure van gerechtelijke reorganisatie of anderszins is gestart, of is ontbonden en in liquidatie verkeert of (2) zich schuldig maakt aan een ernstige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, onverminderd het recht op schadevergoeding door FROLIGHT.

  2.10. Indien de klant één van zijn verplichtingen niet nakomt en de klant dit niet binnen 15 kalenderdagen na aanmaning heeft verholpen, heeft FROLIGHT het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst te beëindigen op kosten van de klant, onverminderd het recht op schadevergoeding van FROLIGHT.

  2.11. Indien blijkt dat de klant in een dermate moeilijke financiële situatie verkeert dat hij niet langer in staat zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, heeft FROLIGHT eveneens het recht, voor zover wettelijk toegestaan, om de overeenkomst te beëindigen zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen, gericht aan de klant per aangetekend schrijven, onverminderd het recht op schadevergoeding van FROLIGHT..

  2.12. In geval van beëindiging van de overeenkomst door FROLIGHT op basis van één van de bepalingen in artikel 2.9 t/m 2.11 heeft FROLIGHT tevens recht op een Ontslagvergoeding..

  2.13. Bovendien zal FROLIGHT bij het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, een forfaitair bedrag van €350 aanrekenen per te verwijderen vorstbeveiligingsmodule, onverminderd het recht van FROLIGHT om een hoger bedrag te vorderen in functie van de werkelijk gemaakte kosten.

  3. Verhuur van apparatuur

  3.1. Het materiaal dat aan de klant wordt verhuurd blijft eigendom van FROLIGHT. Het gehuurde materiaal is voorzien van een identificatiemerk dat in geen geval verwijderd of gewijzigd mag worden. Het materiaal wordt geacht in goede staat afgeleverd te zijn. De klant dient het materiaal bij ontvangst zorgvuldig te controleren. De ontvangst geldt altijd en onherroepelijk als aanvaarding van de staat van het geleverde materiaal. Indien het materiaal of de levering een gebrek vertoont, moet dit schriftelijk worden gemeld op de leveringsbevestiging en in elk geval binnen de 2 werkdagen na levering. Elke latere of niet-schriftelijke melding van schade wordt beschouwd als schade veroorzaakt door de klant..

  3.2. De klant erkent op de hoogte te zijn gesteld van het toegestane gebruik van het materiaal en verbindt zich ertoe dit na te leven. Het gehuurde materiaal mag op geen enkele wijze door derden worden gebruikt. Het is de klant niet toegestaan om de locatie van het vorstbeveiligingssysteem te veranderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FROLIGHT. De klant gaat ermee akkoord het materiaal als een goed huisvader te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan om het apparaat of de accessoires op enigerlei wijze te wijzigen..

  3.3. Alle risico's gaan over op de klant vanaf het moment dat het materiaal geleverd wordt voor de volledige duur van het contract. De klant is aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van of schade aan het materiaal, evenals voor schade veroorzaakt aan derden, al dan niet veroorzaakt door de schuld van de klant. De klant dient verlies of schade onmiddellijk schriftelijk te melden aan FROLIGHT. Het beschadigde materiaal kan alleen door FROLIGHT naar eigen goeddunken worden gerepareerd of vervangen en de kosten hiervan zijn voor rekening van de klant..

  3.4. Aan het einde van de huurperiode zal de klant het materiaal in oorspronkelijke staat terugbezorgen. De teruggave van het gehuurde materiaal betekent niet dat FROLIGHT de staat van het materiaal aanvaardt. Een eis tot schadevergoeding in geval van schade is mogelijk door FROLIGHT binnen de 30 kalenderdagen na de teruggave.

  3.5. Het materiaal mag niet onderverhuurd of in bruikleen gegeven worden aan derden, noch verpand worden. In geval van wanbetaling door de klant of faillissement, stopzetting of onderbreking van de activiteiten van de klant, heeft FROLIGHT het recht het materiaal onmiddellijk terug te nemen en zich toegang te verschaffen tot de terreinen of gebouwen waar het materiaal zich bevindt..

  4. Verkoop van materiaal

  4.1. Het verkochte materiaal blijft eigendom van FROLIGHT tot de klant al zijn verplichtingen jegens FROLIGHT is nagekomen, met inbegrip van de betaling van achterstallige facturen en schadevergoedingen. Tot dat moment is het de klant verboden om dit materiaal te verkopen of op welke manier dan ook te bezwaren. De risico's met betrekking tot het materiaal gaan over op de klant zodra het verkochte materiaal het exploitatieterrein van FROLIGHT verlaat.
  4.2. Zodra de klant of een door de klant aangewezen derde partij het materiaal ontvangt, is deze ontvanger verplicht het materiaal zorgvuldig te onderzoeken. Indien het geleverde materiaal een zichtbaar gebrek vertoont, dient de klant binnen 2 werkdagen na levering een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en gemotiveerde klacht per aangetekende brief aan FROLIGHT te doen toekomen. FROLIGHT is niet verplicht tot schadeloosstelling voor zichtbare gebreken die na deze termijn worden gemeld. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten binnen een termijn van 1 maand na levering uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd per aangetekend schrijven aan FROLIGHT worden meegedeeld. FROLIGHT is niet verplicht tot schadeloosstelling voor verborgen gebreken die na deze termijn worden gemeld. De klant erkent dat deze termijn voor het melden van verborgen gebreken ruimschoots voldoende is gezien de aard van het materiaal. De klant dient een klacht steeds voldoende te motiveren en zoveel mogelijk gebruik te maken van alle technische middelen, zoals foto en video. Bij gebrek aan een tijdige en voldoende gemotiveerde klacht wordt de klant geacht het materiaal te hebben aanvaard..

  5. Prijs

  5.1. De prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen bij het aangaan van de overeenkomst zijn, behoudens het bepaalde in art. 5.2., die zoals vermeld in de aanbieding en/of overeenkomst.

  5.2. Kennelijke of kennelijke vergissingen in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst en gedurende een periode van 30 dagen door FROLIGHT worden gecorrigeerd conform de marktprijzen. Klachten met betrekking tot de gecorrigeerde prijs of prijzen dienen binnen 7 kalenderdagen schriftelijk te worden meegedeeld. Het formuleren van een klacht leidt niet tot opschorting van betaling.

  6. Betalingen

  6.1. De klant ontvangt zijn factuur elektronisch. Als de klant een papieren factuur wenst te ontvangen, moet hij ons dit schriftelijk meedelen. Een administratieve kost van € 3 wordt aangerekend per verstuurde papieren factuur.

  6.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de facturen van FROLIGHT betaalbaar 15 dagen na factuurdatum, tenzij op de voorzijde van de factuur andere betalingsvoorwaarden zijn vermeld. In geval van automatische incasso wordt het factuurbedrag 15 dagen na factuurdatum in mindering gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de te debiteren rekening steeds een voldoende provisie bevat. Bij weigering van een domiciliëringsopdracht door de bank en/of het postkantoor - om welke reden dan ook - worden de hierdoor veroorzaakte kosten aan de klant doorgerekend. Elke factuur die niet binnen vijftien kalenderdagen na uitgifte wordt betwist, wordt geacht door de klant te zijn aanvaard. Alle betalingen moeten door de klant worden verricht zoals vermeld op de factuur.

  6.3. Elke niet tijdig betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op gelijk aan de wettelijke intrestvoet voor laattijdige betaling in handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten, afgerond op het dichtstbijzijnde halve procentpunt, met een minimum van 12% per jaar. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het openstaande factuurbedrag - na ingebrekestelling - bij wijze van conventionele en forfaitaire schadevergoeding verhoogd met 15% met een absoluut minimum van € 100, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit doet geen afbreuk aan het recht van FROLIGHT om een vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur 15 dagen na het versturen van een ingebrekestelling, maakt het totale verschuldigde saldo van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, van rechtswege opeisbaar en betaalbaar. Elke gedeeltelijke betaling door de klant wordt eerst verrekend met de intresten en kosten, en het eventuele saldo met de hoofdsom. De klant kan de vorderingen van FROLIGHT niet overdragen en zijn betalingsverzoeken kunnen niet worden geviseerd. De klant kan een betaling niet weigeren door een beroep te doen op een geschil dat niet rechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de factuur, noch een retentierecht uitoefenen op het onbetwiste deel van de factuur.

  6.4. Onverminderd art. 2.11., indien de betaling van de factuur of een gedeelte ervan 15 dagen na verzending van de ingebrekestelling uitblijft, kan FROLIGHT de uitvoering van het contract ten nadele van de klant opschorten. Deze opschorting heeft geen invloed op het aanrekenen van een huurprijs voor het materiaal.

  7. Uitvoeringsduur, onderaanneming en wijzigingen van de overeenkomst

  7.1. De uitvoeringstermijn vermeld in de offerte is louter informatief. De klant kan FROLIGHT geen boete of schadevergoeding opleggen indien dit niet in het contract is bepaald. Indien de uitvoering van de Dienst wordt vertraagd door een feit waarvoor FROLIGHT niet verantwoordelijk is, wordt het contract automatisch verlengd met een periode gelijk aan deze vertraging. In dit geval behoudt FROLIGHT zich het recht voor om de uitvoeringstermijn te wijzigen en, indien de vertraging te wijten is aan de klant, een vergoeding te vragen voor de geleden schade. De klant zal zich niet op deze termijnverlenging kunnen beroepen om de overeenkomst te verbreken of om zich namens FROLIGHT tot een derde te wenden. Indien de vertraging langer dan 3 maanden duurt, heeft FROLIGHT het recht om haar prijs te herzien om rekening te houden met een eventuele stijging van de kosten.

  7.2. FROLIGHT behoudt zich het recht voor haar Prestaties geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door onderaannemers.

  7.3. Wijziging van de bepalingen van de overeenkomst op verzoek van de klant kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van FROLIGHT. FROLIGHT kan in dat geval een prijsherziening doorvoeren alsmede de overeengekomen levertijden aanpassen. FROLIGHT kan administratiekosten van €35 per wijziging van de overeenkomst in rekening brengen.

  8. Overmacht

  In case of force majeure, being a circumstance independent of the will of FROLIGHT or the client preventing FROLIGHT or the client from fulfilling its obligations under the agreement, the one who is affected by the force majeure is not obliged to fulfill its obligationsand this for the duration of the situation of force majeure without being liable for any compensation. Force majeure suspends theagreement but does not give the right to terminate the agreement. By force majeure is meant, among other things: war (danger),rebellion or insurrection, every decision of the government concerning permits and licences, natural disasters, quarantine with banon visitors, every interruption as a result of exceptional weather conditions, transport difficulties, fire, strike and lock-out, both at FROLIGHT and its suppliers, without this list being exhaustive.

  9. Complaints

  9.1. Possible complaints must be communicated to FROLIGHT by registered mail within 7 calendar days following the invoice(postmark as proof). The formulation of a complaint does not result in a suspension of payment. In the absence of a timelycomplaint, the Performance of FROLIGHT shall be considered as accepted. FROLIGHT shall only be liable for the direct materialdamage caused by FROLIGHT in the performance of Performance and in no case for indirect damage, such as for exampleoperating losses, financial costs, loss of profit, or any consequential damage caused by the offered frost protection system tofor example, but not limited to, the orchard, etc. FROLIGHT's liability shall always be limited to a maximum of the value of thegoods to which the agreement relates. Without prejudice to the foregoing, FROLIGHT's liability shall always be limited to€25.000 per claim.

  9.2. FROLIGHT is not liable for the damage suffered by third parties, among which the employees of the client as well as thepersons he has under his care, who have suffered a disadvantage within the framework of the execution of the agreement,unless this damage is a direct consequence of a deliberate or gross fault of FROLIGHT.

  9.3. The client shall be responsible for all costs and damages arising from the non-fulfillment of its obligations and if thePerformance cannot take place at the agreed time, including a cost for improper connection or overloading of the frostprotection system, etc.

  9.4. The client shall indemnify FROLIGHT and its appointees against any claims arising from or related to the performance of theagreement.

  10. Safety

  10.1. The client and FROLIGHT will inform each other about all events or elements that can have an influence on the safety orthe good execution of the Performances.

  10.2. FROLIGHT reserves the right, and the customer agrees that FROLIGHT may use any evidence, including photographs ofthe situation on site, to demonstrate a non-compliance on the part of the customer. The client will be informed by email.

  10.3. The client informs FROLIGHT of the risks and provisions relating to welfare and safety associated with the site where theServices are provided. The client undertakes that the places, installations, machines, and equipment where and on whichFROLIGHT will perform its Performances comply with the legislation in force. The client's regulations on safety or coordination ofthe Performances can only be invoked against FROLIGHT if they have been previously, officially and in writing notified to andaccepted by FROLIGHT.

  11. Information and processing of personal data

  11.1. The information and personal data provided by the client is necessary for the preparation and execution of the contract,with the aim of processing and completing orders, the performance of the Service, invoicing, establishing non-compliance onthe part of the client, as well as the protection of the legitimate interests of FROLIGHT and all purposes reasonably compatiblewith this, such as direct marketing, where FROLIGHT acts as personal data controller. The submission of incorrect or falseinformation or personal data is considered a breach of the General Conditions of Sale. The client's personal data will only beprocessed in accordance with the applicable legislation.

  11.2. Personal data shall not be kept longer than necessary to achieve the above-mentioned purposes. The customer has theright, as appropriate and in accordance with applicable law, to request FROLIGHT to review, correct or amend his personaldata, to erase or restrict the processing related to him, as well as the right to object to the processing and the right to personaldata portability. For further information please visit info@frolight.com.

  12. Intellectual property

  12.1. All intellectual property rights including all related provisions, further accessories and derived rights concerning thePerformances and trade names remain the full intellectual property of FROLIGHT. Amongst others this means: copyright, brand-, drawing- and model rights and/or other (intellectual property) rights, among which patentable or non-patentable technicaland/or commercial know-how, methods and concepts. The client is prohibited from using and/or modifying these intellectualproperty rights.

  12.2. Information or know-how based on and/or resulting from information obtained cannot be used by the buyer to performservices and/or develop products and/or commercialize products/services, either under his own management or by and/orfor third parties.

  13. Applicable law and competent court

  The contract and by extension all disputes related to or arising from offers from FROLIGHT are governed exclusively by Belgianlaw. In case of dispute which cannot be settled amicably, the courts of the judicial district where the registered office ofFROLIGHT is situated shall have exclusive jurisdiction. The applicability of the Vienna Sales Convention is expressly excluded. Thenullity or invalidity of a provision or part of a provision of these General Conditions of Sale and/or of the agreement does notaffect the effect of the other provisions. FROLIGHT has the right to replace the provision in question by a valid provision ofsimilar intent.